Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. V. NO 2. DECEMBER, 1896. WOKAJU.JU MAZASKA WANJI. TlyOPA KIN CIQADAN QA OANKU KAKOH OOISTIYEDA.V WICONI IYAHDE; QA WKW-H'A TONANA IYEYAPI EOE. TI/OPA OIQADAN KIN SB OH.VA YA PO.-MATT. 7 MERRY CHRISTMAS. Christ tempi aupetu kin en wica- 
sta qa tuwe owasin wankiciyakapi ca 
Merry Christmas, ekiciyapi ecee. De 
anpetu kin wivuskin wo, cante waste 
wo, hecen he kapi. Anpetu kin daen 

stepi iyececa. Obaha kecin hena sice- 
ca iyecen wivuskin pi kta. Eein Wa- 
kantanka iyotan Wasake oin mafipi 
ya eciyatanhan kun hi qa siceca id- 
cage oin he on. Hecen on etanhan 
Siceca iyeunicecapi kta. Christ Wa- 
kantanka Cinhintkn kin wicasta ici 
caga, cin, slinkaunyanpi kta cin, wi- 
caeeRpi unkitawapi kin Mary witan- 
ina tancan kin etanha icu, wasteuti- 
dakapi, qa okpaza etanhan iyovaupa 
ekta unkayapi cin, Wakantanka sdon- 
unyaupi qa waste.undakapi kta cin, 
woalitani, wicoun&ka, wakansica etan 
ban euuhdakupi qa woowotanna ekta 
unkayapi, qa maka akan cante waste- 
ya, qa raakoce wan ukte cin en un- 
k iyuskinpi kta cin. Heoo etanhan 
Bethlehem en hoksiyopa iyecen ihdu- 
tanin. Wookiye qa wicocante waste 
wicasta owasin vuhapi kta un wioa- 
kalii. Heon etanhan Ohnihde qeva 
tatanka tipi iwankara holankava do- 
wanpi: Iyotan wakantu ekta Wa- 

:a wowitan yuhe kta, qa ma- 
k'a akan wicasta owasin wookiye yu- 
hapi kta, tona tawaoin wa&epi kin. 

hi Sni itokam wocante waite 
qa wookiye wicasta yuhapi s"ni, qa 
hrist tonpi kin on iyus'kinpi qa 
wipadapi kin qa canto mahen icupi 
qa ikakam yapi kinhan dena eepj 
he a ca wicocante waste qa wookive 
yuhapi kta, Heon etanhan anpetu de iyuskinpi qa cante waste po, Wakan- 
tanka Cinhiiitku cante wasteuuyanpi 
kta on hi nakae£. Iyotan wahpanica- 
pi kin hena iyuskinpi iyececa, Christ 
walipaniyan tonpi nakaes"; walipani 
yan tonpi kta cin, nakun wahpanica 
hunkakewicaya cin, qa tatanka tipi 
en yuhapi cin. hecen maka akan wa 
lipanicapi kin hena 'Wakantanka. ta- 
kodawicayapi e sdonyapi cin, walipa- 

pi kinhan wokajuju wicaqn qa \>\ca 
yawaste kta. Tona oh&Jcapi qa. wa 
hpanicapi kin, hena wicayawastepo, 
hena wokicouze kin tawapi. 

Wakantanka Tipiwakan tawa kin 
en unkicopi, qa miniauukastanpi kin, 
qa sdonunyanpi kin on wopida unke- 
kiyapi iyececa, qa olianyan.pi kin on 
oukpazopi, qa tanvan wocekive on- 
kopapi kta iyecetu. De un wookiye 
unyuhapi kta. Tona nahanh Jesus 
Christ iyeyapi sni kin hena awicawa- 
oncinpi kta iyececa, nakun tona wo 
cekiye itakatanhan unpi kin, qa wa- 
kansica towasake en unpi qa Wa- 
kantanka kipajinpi kin, bena onsiwi- 
caundakapi qa cewieaunkiciciyupi 
iyececa, hecece Chilian hena Jesus i- 
sta. kattidaya wicayekta, qa woalitani 
okpaza etanhan iwicacu kta, heua o- 
hinni cewicaunkieiciyapi kta, qa de- 
uukeyapi kta: Nitokiconze hi kta un 
oiupi, hecece cinhan Wanikiya unki- 
tawapi kin iyokipi unyanpi kta, qa 
owasin wookiye unkicautepi kin en 
un kta, hecece cinhan otoivohi cante 
ocowasni on A Merry Ohiisttaas, 
upkekiciyapi kta. ziniyan unkaupi qa ecen ihanketa un- ' 
kahipi. .Maka akan wiconi wan ui.qu 
pi kin he en tokata wiconi waste wan 
ukte cin on unkiihduwiyevapi kta. un 
den unvakonpi. Wakantanka anpetu 
owasin, Anpetuwakan owasin waui- 
yetu iyohi hena unqupi, sanpa waste- 1 
undakapi kta or, qa wasteundakapi 
kta, sanpa anaungoptanpt kta 

iti c jn econoonpi kta, qa A HAPPY NEW YEAR. Omaka kin ecoubati Waku-ia^ka pi kta uroi ,w ■nuncinpi, qa 

uimagipi awaunkicinpi, qa wiconi 
wan ukto cin awauueinpi, qa on wi- 
colian walte niotnakoi pi kin eeon- 
hat) eeonqohpi kinhan, omaha tin 
was'.e. Anpetu iyohi Wakantanka on 
iyouiq.tapi qa ihunni unkivapi kta, 
deceti econ unvakonpi kta. Wakan- 
tanka on anpetuwakan iyohi ivoun 
ptapi kta. alipetu tokaheya kill en 
tipiwakan ekta mnanpi kta. Anpe- 
tuwakan ca takuna econqonpi sui 
e Wakantanka eceena qa uuftagipi 
awaojikidnpi kta, anpetuwakan Ca 
Mass wos.iapi kin ounpap! k^a, qa to- 
kata anpetu sakpe ukte cin on wova- 
wa^te unqupi kta, anpetuwakan eoi 
Wakantanka unyuoniliai.pi. qa oho- 
undapi Ha, qaoie.oyakapi kin ana 
goptan onyankapi kta, Usvacin econ 
qonpi kta, qa cante mahen linkoki- 
hnakapi qa tiyata unbdipi qa litaun- 
nipi kin awacin unskanpi kta. Taku 
iica e econqonpi qa!, owasm Jesus 
Christ caje kin on econqonpi kta. O 
maka kin de ahak-e Wakantanka wi- 
coni yuhe unkiyapi heciuhan hesdon- 
unkiyapi sni, is ilnmhanna kaliva un- 
kicopi kta naoeca, tuka tuwe wiveva 
un qa Wakantanka taiiceca heoucapi 
kinhan he iye cante wagie kta. Ha- 
lianna owasin iiiaonjiiipi k i: } IHH [,,-, 
celiuana kici iyouiiptaiii i .. ..:. .;. ya ohouuxlapi kta, umiagipi qa un- 

taucanpi kill unqupi kta, qa anpetu 
ake wowaste econqonpi kta e unqupi 
kin on piundapi kta, qa ounkivail 
kta, qa tounsida undapi kta, hecen 
anpetu kin oconhau unwastepi qa 
woalitani muutelianpi kta, unkiapi, 
wicohan ecomjonpi kte cin, unkira- 
vvaeinp'i kte cin Lena un Wakantan- 
ka yuonihaupi kta. decein a. anpetu 
>i kta, qa decen > m 

Wakantanka on aiqietu owasin wae- 
conqonpi kta,qa Wakantanka on w.i- 
coui unhdustanpi kta, qa slci-en econ- 
uuyakonpi eliantaiihans tanvan unni- 
pi qa tanvan untapi. ICAMNATANKA. Dakota niakoce en icamna iyotan tc- 
liika. Tipi ota wa mahen iyaya hecen 
hena wicasta timahen unpi kin owica- 
qapi. Mazacanku kin wasnahen iyaya, 
timkpa ecSekce kasinsinyan ban. Tu- 
ktekten hemani pa kin sakpe oweciban- 
qinpi qa kiciyusdutapi ecee. Hemani 
wogan mahen iyaye cin tuktekten an- 
petu zaptan, hauyc-tu kin ija iyenoktca 
wamaben vvankap'. ecee. WicaSta ota 
ti ki:m; tpi, taficatkana heniatii oin a 
toki wiyopeawicayapi ke6 timahen 
ojugjuna otasakari eceo. Ptewaniyanpi 
ko ota wa mahen iyayapi, he ec 
kasinsinyau wankapi. Icamca kin 
econban hauhepi ekta tipi ids qa wica- 
sta isltmia yuke cin najinjin abiyaye c a 
kasuipi kin wawokiyapi kta kes ota 
nuoipi qa cuwita tapi. 

HAWK'S NEST. Miniwakan raakoce dctauhi.n u'cota 

Inyanbo.-dataektu ii-iuiain a ; , qa aku. 

<Vd Huy>,-wayapa-uhJi eciiapi kin hen 

team; a lanka hanhepi <colihan 

'•i -'tia oly nieapi, wasbe qa can- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. Sina Sapa Wocekiye TaeyanpahA. REV. JEROME HUNT, O. S. B. PUBLISHED. & PROPRIETOR. 1'oim' Totte.n North Dakota PUBLISHED MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. b HostoBice at Fort Totteu X. l>;ik 
;1 s second etas* imtucr. ihnuhanna etapatanban ohnil.de wan 
tanin iciya. Zachary yuginyeya; tuka 
qui il (!<■ kin kok pe sni si. Hehan ohni- 
hde kin, wocekiye tawa lialiojpi, qa 
tawieu El.zabetb, k_n en cinca wan kici- 
ynhe kta, qa he John eya castou kta 
liecya. 

3. Zachary de nalion qehan ce(onbda, 
wai.ua noDpiij kaupi kin heon. Uukan 
ohnihde kin heya: "Unkan 1L0, c<t>>n 
mayahda, qa wicamayada sin kin on to- 
hanyau yuecetupi si.i kin hehanyan, ie 
sni, qa ia okikpaniyan yaun kta." O- 
hnii.de kin atai.in sni hinhda, tuka 
Zachaiy Litauhan ie sni hinhda. With the Approbation and 
Blessing of the lit. Rev. Bishop 
of N. Dakota. DECEMBER, 1896. pahmihma unpi heon nakun icamna sni 
esta tehika. Anpetu tona icamna tanka 
kin ecunhan Hawk's-nest ohna yukanpi. 
_uka tuwena cuwita te sni, tka e sun- 
kawakan tawapi kin wikcenina-tom-sam 
napcinwank cuwita tapi. Qa etanhau 
wikcemna-yamni sampa-sahdogan nip:. 
Major Hall detanhan Oberon ekta i tuka 
liemani wogan pasake Ca u okihi sni qa 
bdi; tuka ihunlianna iyayeCa hecehnana 
hetnani iyopte sni tka Oberon netanban 
New-Rockford ekta tnani i. qa hetauhan 
hetnani ohna Carri"gton ekta i, econhan 
wanna hen awicahdipi, hecehnana lie- 
mani eu owasin owicahoake Ca awicahdi 
qa ake icicawin wahpaye wieakicihuwe 
iyaya. ( rranslated from Gitmour'a Bible History.) 

WICOTAKUYE TECA 
O YAK API KIN. OEHNAKE TOKABEYA. JESUS CHRIST OYAKAPI KIN. 1-JOHN BAPTIST TONPI 
OYAKAPI KIN. 

1. Herod Wicastayatapi un kin econ- 
han. Judea he kin en wawayusna wica- 
hca wan Zachary eciyapi tawicu Eliza 
beth kiei tipi. Wakantanka itokam o- 
wotatipidan, qa wokagi wan he hecetu 
sni kinhan cante wasteya unpi kta tka: 
Siceca nicapi. Ohinni hoksiyopa wanji 
yuhapi kta, icekiyapisa, tuka wocekiye 
kin nawicakicihonpi Sni sececa. 

2. Anpetu wan en Zachary, wawayu- 
sna wicohan kin ohnayan, itkokipapi 
wakeya kin timahen waaziton, unkan 2. JESUS TONPI OYAKAPI KIN. 

1. Wi sakpe de iyohakam, ohnihde 
Gabriel otonwe cistina wan, Nazareth 
ec!j%pi, Galilee makoce kin en witan 
sna un wan Mary eciyapi en yesipi 
David wicowazi etanbar, maka akan 
unsika; tuka, wowaste kin on wijica. 
Ohnihde kin en ibdutanin sni kin ito- 
kam eankajipa onsika wan Joseph eci- 
yapi uici un, qa ija David wicowazi tawa 
kin etauhan. 

2. WikoSke unsike cin de cekiya han 
econhan, Gabriel en i qa heciya: "Wiyu 
skin wo, wasteya yaun kin; Itancan kin 
niciui ; winohca owkateya niwastepi. 

S. Mary vvicoie kin dana nalion 
qehan, on inihan, qa okiyapi kin de 
taku knpi hecinhan be sdonye sni. 
tuka ahnili'de kin wikope sni si. 
Wanikiya u kta cin Wakantanka 
okivag usi, qa lye inaye kta e kali 
niga keva. Tuka Mary isnana tin. 
qa wicasta sdonye sni keya; tuka 
kin heciya: i-Woniya Wa- 
kan kin en niu kta qalvotan W'akan- 
tu Towasake kin aohanziniye kta 
qa Lecen taku wakan wan yaton kte 
oin lie Wakantanka Cinhiutku kin 
eciyapi kta." 

4. Unkan iyun, Elizabeth icepan 
sMyaye cin, he wakanka tuka is e\ a 
koksin itpihnaka qa wanna wi kin de 

spe. Mary en Wakantanka wo- 
wagake ecakicon kte cin okaBnige 
cehan iyowinyan, qa hex a: "]tat;can 
ookiye maye cin waumayaka we. ni- 
oie kin iyecen eoamioonpi nuuwe. 
Marv ivowitiye cin bechna Wakan- 
tanka Hunkuva. Ive un, maga wa- 
ste kin en wahoyapi qon yuecetupi; 
winohinca waindirlka pa kin he kuwa 
kta. Marv Cinca kin awicakehan 
wakansica kin wicaktena. 

3.— MARY, ELIZABETH 
EKTA I. 

1. Olmihde kin kinhde cehan Mary 
inalini cepansitku ekta wanyag ya. 
Timahen ivaye cehan Elizabeth Wo- 
niva Wakan ojucla, qa itpi maben hoksiyopa kin skehanhan, qa heya: 
"Winohinca niye opeya nivawastepi, 
qa niitpi kin etanhau icage kte cin 
yawastepi." 

2. Mary ija wowaste Kin ojuna 
hinhda qa dehan wocekiye en odo- 
wan waste hea, Magnificat, ahiyayapi 
ecee kin he eya. -'Minagi kin Itan- 
can kin yatan; qa initaniva kin he 
W akantanka Wanikiya tuitawa kin 
on iyuskin ece, taokhe kuva un kin 
ekta ahimatonwan on etanhau invun. 
detanhan wicoicage kin owasiu va- 
wastepi eniakiyapi kta." 

3. Mary wi yamui ecetu hehanyan 
Elizabeth kici un, qa hehan Naza- 
reth iye ti ekta kinlida, qa hen ceki- 
va timahen en skan. 4.— John Baptist tonpi kin. 1. Ehzabetli cinca ton kte cin 
wanna iyehautu, unkan hoksidan wan 
ton. Jews owicohan kin ohna tuwe 
balidayapi kin econhan castonpi ecee. 
Ikiyena tipi kin kiwitaye woope kin 
ohnanyan, qehan atkuku caje kin 
ohnayan eciyapi kta cinpi. Tuka 
Elizabeth waayupte ca, John ecivapi 
kta cin. 

2. Unkan atkuku is, iwangapi tu- 
ka ie sni, heon wowapi wan icu qa 
"John he caje kin ee ce," eya. Un- 
kan wancahnana i kin yukawapi, qa 
ceji kin kiyuskapi, qa Wakantanka 
yatan, qa owancaya ovakapi. 

Taku toketu kin de wanvake, qa 
naKonpi qehan wikopapi qa heyapi: 
De taku hoksiyopa kta he. Unkan 
Wakantanka nape kin he kici un. 

3. Unkan iapi kin dena owasin 
Judea Hoski kin owancaya yaotuninpi. 

Siceca kin icah aya qa Wakantan- 
Ka taniya kin kici un. Nahanh teca- 
ka ehan liowotahena ivaya, qa heci 
cekiva qa woahtani on ivopeiciva un, 
Judea ekta Wakantanka woafitanion 
ivopaiciye wicasi u si sni kin hehan- 
yan. Malachaias heon itokam heya: 
Iho wahosi mitawa yewa^i kta, un- 
kan iye mitokam canku kin yuwiye- 
ve kta." A. M. 400D)5-Jesus Christ ton- 
pi kin. (A- D, 1. 

1. Joseph tawicu Marv toketu kin 
sdonve cehan un nfna nagi- 
veiciva, qa wookahnihpica sni kin 
okahnige sni qehan Mary naHmana 
efipeve kta awacin. Decen awaciu un 
unkan, Itancan taohnihde woihan- mde en ibdutanin, qa wikope s?ni si, 
Wakantanka wowa^ake tawa aohan- 
ziya, qa taku itpihnake cin he Wo- 
niya Wakan kin etanhan, qa nakun 
tohan tonpi kinhan JesUS— eya can- 
ton si, he Wanikiya eyapi. Joseph 
token econsipi kin iyecen econ. 

~. L)e 1 veeana iyohakam, Augustus 
Roman wicastayatapi kin maka owan- 
caya owicawapi kta wakiconza. De 
owicawapi kin Judea en tokaheya o- 
wicawapi, unkan tokenken tonwan- 
yanpi kin owicawapi kta e ektakta 
kipi. Heon Joseph qa Mary David 
ti, qa wicowazi tawa kin etanhanpi 
hecen Bethlehem David totonwe kin 
ekta kipi. 

3- Tohan ehan ipi qehan, otonwe 
kin qa timahen owicakan sni kin he- 
on otonwe tiyopa ikiyena tatankatipi 
wan en wankapi, hen sonsonna wan 
qa tatanka wan ons'iya otipi kin he 
ohna Jesus Christ Wakantanka Cin- 
hintku, taku owasin en Itancan kin 
tonpi. Qa sina on ounpapi qa wanun- 
yanpi en wotapi wan en ohnaka. 

4. Micheas wokcan qon yuecetu- 
pi: "Unkan niye Bethlehem Judea 
ehna nicistina qeyas niye etanhan 
Tuwe Isreal en wawidagye un kte 
cin he en mahi kta." 6.— Tahcaska Awanyakapi Kin- 

1. Christ tonpi hanyetu kin he 
econhan Bethlehem ikiyena tahca- 
ska awanyakapi qeya optaye awan- 
wicahdakapi. Unkan iho, Itancan 
taohnihde wan obomni ijanjanwica- 
ya; unkan uina wikokipapi. Tuka 
ohnihde kin wikope s"ni wicas"i; iho, 
wopida tanka wootanin was*te ovate 
kin owancaya ecen ye kte cin, he 
eca hosi cicahipi. Wanikiya Itancan 
kin hae. Qa on sdonyayapi kte cin he 
dee; Hoksiyopa kin sina on yuski- 
skitapi qa wanunyanpi en wotapi 
wan ohna wanka iyevayapi kta. 

Iahan econhan ihnuhanna mafipiya 
Ohnihde wicota tanin pi qadowanpi: 
"lyotan wakantu ekta Wakantanka 
wowitan yuha nunwe, qa maka akan 
wookiye qa wica^ta ekta wicokicivu 2. Uukan ohnihde kin ataninpi 
sni qehan, talicaska awanyakapi . kin 
inahni Bethlehem ekta yapi. unkan 
hoksivopa kin wanunyanpi ohna wo- 
tapi wan ohna wanka iyeyapi. 

Iuihanpi qataku naKonpi kin Mary 
qa Joseph owicakiyakapi, qa hoksi- 
vopa kin ohodapi, qa kinihanpi, qa 
on Wakantanka vaonihanpi, qa ya- 
tan pi. 

Anpetu isahdoiran kin en hoksiyo- 
pa kin balidayapi qa jeSUS eciyapi. S1NASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 7. —Wiyohinyanpata W iea^ta 
yatapi Yamnipi Kin. 

1. Jesus tonpi kin iyohakam wiyohin- 
yanpata wicastayatapi yamni Jerusalem 
en hipi. Tuv. e Jews ovate kin eu wica- 
stayatapi kta tonpi kin he tukte etu, 
hecinhan wawiwangapi, wieanhpi tawa 
wiyohinyanpata waucyakapi, qa ohoun- 
dapi kta on unhipi. Herod wicastayatapi 
kin de nahon, uehan, niua yusinyeya, 
Jerusalem nakun. Unkan woSnakagapi 
kin hena wicayuwitaya qa hehan Christ 
tukteu tonpi kta hecinhan he iwica- 
Bethlehem hetu ee eyapi. 2. Herod de nahon qeban wicastaya- 
tapi yamnipi qon nahmana wicakioo, 
qa yewicaSi, qa tohan iyeyapi kinhan, 
hosikahdipi kta wicasi. Hehan awiea- 
yuStan. Jerusalem etanhan iyayapi 
qehan wieanhpi wiyohinyanpata wan- 
yakapi qon he wicitokam ya, qa ecen 
hoksiyopa wanke cin iwaukaui inajin. 
Timahen iyayapi hehan hoksiyopa kin 
wanyakapi qa itokam makata ehpeici 
yapi, qa ohodapi. Hehan taku qupi. 
niazaSkazi, qa cansin pejihuta wastemna 
koya. 

3. Hanhepi hehan wowihanmda en 
Wakantanka, Herod ekta hdapi kte Sni 
wakta wicaya Herod hoksiyopa kin kte 
wacin heon. Heon etanhan canku to- 
kca ohna iye tamakoce ekta hdapi. 

Unkis-eya dehantu kin wieanhpi wan 
unyuhapi, Jerusalem mahpiya kin ekta- 
kiya unkayapi, Wakantanka towaete 
kin hee, heon iyoyam unyanpj qa wowi- 
cada tukte Church onspewicakiyapi 
kin en kaSka unkayapi. 8.— Jesus Tipiwakan en Aipi , 
Kin. 

1. Jesus, tonpi kin iyohakam anpetu 
wikcemha topa kin hehan, Mary qa Jo. 
seph Hoksiyopa kin tipi wakan ekta' 
aipi, Itancan kin qupi kta on. Nakun 
onSika wawayuSnapi kin iyecen — wakin- 
yedan nom — Woope token eye cin ohna- 
yan. 

2. De econhan wicasta wan Simeon 
eciyapi e Jerusalem en un. Cekiya un 
ecee kin heea, qa te Sni itokam Wanikiya 
kin wanyake kta Woniya Wakan kin 
okiyaka. Mary qa Joseph tipi wakan 
kin timahen iyayapi qehan, Simeon, 
Woniya kin on ija tin hiyu. Hoksiyopa 
kin wanyake Cehan heya: "Wanna O, 1- 
tancan, nitaokiye kin wookiye en iyaye- 
yaye kta. Wowanikiya nitawa kin he 
miiSta kin on wanbdaka." 

3. Hehan Mary qa Joseph wicayawa- 
Ste; tuka Mary waktaya anpetu wanji 
en mazasagye wan on cante kin capapi 
kta keciya. Simeon iahan econhan 
waayata wan Anna, eciyapi, tipiwakan 
kin timahen hiyu-. Iseya hoksiyopa kin 
adoksohan icu, qa Wakantanka yatan, 
iyaye Ca, Israel Wanikiya ape unpi kin 
owicakiyaka. 9.— Egypt Ektakiya Najicapi 
ldn. 

1. WieaSta ksapa yamnipi kin Herod 
enhdipi sni wanyak" c.ban i ina lib. 
cauze ya hoksiyopa nakaha tonpi kin 
kte kta iciconza; Bethlehem etu qa itan- 
wihdukean kin siceea owasin wicaktepi 
kta keya. Wiyukcan Sni. becen Jesus 
opeya ktepi kta kecin qa heeon. 

2. Herod decen wiyawieaonpepicapi 
si.i kin wicakte kta Skun kin econhan 
ohnihde wan Joseph istb.ma cin en 
ihdutanin, hoksiyopa qa bunku kin iwi- 
cacusi, qa Egypt ekta rajioesi, toianyan 
ku kta okiyake sni kin hebanyan. Jo- 
seph taku eye sni Rein najin; hiyaye 
lib. hoktiiyopa hunku kici iwicacu qa 
Egypt ekta iyaya. Tehan iyayapi sni 
ecen, Herod taak:cita kin Bethlehem en 
hipi, qa, hoksiyopa kin hunku isto kin 

•.vicacupi, qa wicaktepi. 3_ipi 
owaf-ih wocantesica qa waSibdapi, qa 
Jereinias wokean kin yuecetupi. 

•'liaekel cinca awicakioeya, qa wa- 
cintonLnakapi kla cin eni, cinca en unpi 
sni nakaeS. ' WaoiiSida Sui on iyopeyapi 
kin on, wauiyetu tona iyohakam, woka- 
kije tehika en ta. 

i. Ake ohnihde kin Joseph en ihdu- 
tanin, qa Judea ektahde si, Herod wan- 
na ta nakaeS. Joseph najin hiyaye ?a 
hoksiyopa, qa hunku iwicacu qa icica- 
win hdapi, qa Nazareth en tipi. Hecen 
on Christ Nazarene eciyapi. (Nazareth 
wicasta.) 

Jesus maka Waoikiye cin wowadeto- 
keca un myanpi; Moses Israelites niwi- 
cakiye cin ija wowapetokeca un myanpi. 10.— jesus HoMyopa kin, 
Tipi Wa»<an En Iyeyapi- 

1. Jews wicoHan kin ohnavan on, 
Marv qa Joseph wanivetu towauake- 
ca Jerusalem ekta. woaeaksin wotapi 
kta e ipi ece. Jesus wanivetu ake 
nonpa kin hehan bunkake om Jeru- 
salem ekta i. Wotapi wicolian kin 
henakeca qeban Mary qa Joseph, qa 
takodawicayapi kin om kupi tuka 
Jesus Jerusalem ena un. 

2. Hoksiyopa kin wauyakapi sni 
tuka takodawica yapi kin owicapa 
kecinpi heon hecehnana hdioupi; tu- 
ka Ktayetu qeban odepi tuka iveva- 
pi sni, toketupi ' tanin sni, hecehna- 
pa Jerusalem ekta icicawin akin ipi. 

3. Unkan yamni can hehan tipi- 
wakan kin en waonspekiyapi wicaeo- 
kam waanagoptan qa wiwicawano-a 
yanka iyekivapi. 

Hunku ikiyena u, qa heciya; 
Tokeca unkan hecen owicakihan he- 
cinhan?" Tuka iwahnana hewioa- 
kiya: Ateye cin tawicohan okicipa 
keya: Token cinpi kin ecen anawi- 
cagoptan, qa Nazareth ekta ©tu ki 
qa anawicakigoptan. Nakun saupa ksapa ca hanska icali aya, i:a Wa- 
kantanka qa wicasta ko ekta mi- 
stedakapi- JESUS CHRIST OYATE 
EHNA UN KIN. 11.— John Baptist Wawahokon- 
wicakiye cin. 

1. Wauiyetu wikcemna yamni 
Nazareth en o xitaninshivan un. 
Ovate en watma tauiyan un kte cin 
ivehantu qehan John Baptist hokSl- 
naka ehau hewotahena un kin, usi qa 
oyate kin wahokonwicakiye sT John 
anagoptan, qa Jordan kahdaya en hi. 

2. John wavvahokonkive cin iki- 
vena qa itehanyau unpi kin nahoupj 
qehan, wicota Jerusalem, qa Judea 
etanhan Jordan en alii. Unkan vvi- 
cas'ta wan tehiva ihduza wanvakapi, 
telimiso wan ipivaka; he tawote kin 
psipsicaua qa heva eyanpaha: Wo- 
ahtani un iyopeiciyapo, Wakantanka 
tokiconze kin wanna kiyena ti ce." 
Wicola miniawicakastanpi, qa woa- 
h!ani ohdakapi. 

3. John, Pharisees, qa Saducees 
ovate kin opeva wanvvieavake cehan, 
hewicakiva: "Ibduecetn po, qa A- 
brahaxQ Atennvanpi ce, eveeivapi 
kta awacinpi ^ni po; unkan wanna on- 
spe kin eanhutkan kin en ehnakapi. 

John Baptist wawahokonkiye cin 
nahonpi kiu ivoyag wicaye Hca, qa 
wicota Messiah hee kecinpi. Tuka 
is 1 ive kin hee sni keya: tuka e wica- 
ho wan hewoskan hotaniu kin hee 
Keva. 12-— Jesus Miniakaitanpi qa 
lyutanyanpi. 1. Jesus Ija Jordan ekta John 
miniakastan^icisi kta e en hi. Toka 
qehan John wicada Itii wicofian tan- 
ka. kin lie econ kta ivehantu sni iei- 
da keya. Tuka Christ econsi, hecen 
"Wicowootanna owasin unstan kta,'? 
Hehan John iyowinyan, qa Jesus mi- 
niakastan. Ecahankeva mahpiva kin 
yuzamnipi, qa Woniya Wakan kin 
kuntkiya wakiyena kaliya u, qa Je- 
sus en hivahan, econlian mahpiva 
eciyatanhan wicaho wan heva: "Mi- 
cmksi wastewakidake cin he dee, on 
ivomakipi hinca." 

2, Miuiakastanpi kin iyohakam 
Jesus woniya on hewoskan avaui, wa 
kausica ivutanve kta e heon. Wanna anpetu vvikcemnatom, q a hanyetu 
wikcemuatom akilian iciya, wakan- 
sica kin en hi, qa Wakantanka Ciu- 
hiniku kin hee hecinhan. inyan qeva 
agujapi icahyesi; tuka Jesus wicada 
sni. 

3. Ake sanpa iyutanye kta e Je- 
rusalem ekta ai, tipi wakan oinkpa 
akan elide, qa hetanhan kun ehpeici- 
ye si: "Hecen He Wakantanka Cin- 
hintku kin ee hecinhan ohnihde kin 
awanbdapi kta." Jesus heva: "]- 
tancan Wakantanka nitawa kin he 
iyutanyaye kte Ini." 

4. Satan iyamni hi, qa Jesus 
Christ paha wan tehanwakantuva 
ekta ai, maka wokiconze kin owasin 
kipazo, qa makata ehpeiciye qaohoda 
kinhan hena owasin qu kta keciya: 
Tuka Jesus heciya: "Kinhda wo! 
Itancan nitawa kin heceeua ohoyada 
kta." Hehan Satan ayus"tan, unkan 
ohnihde kin ahi, qa okivapi. 

Minitan qehan, mini kin un maka kin 
yuskapi, miniawicakastanpi kin en mini 
km un woahtani wicanagi kin etanhan 
yuskapi. 13.— Jesus Wakantanka Tacinea 
tawa kin. 

Miuiakastanpi kin ohakam, Jesus, 
John mimawicaka^ta yank;. 
kin en hi. U e John wanyake, cehan 
ekta epazo, qa heya: "Tacinea Wa- 
kantanka tawa oyate wahtanipi kin 
yutokan iyeye kte cin he wanyakapo. 
Tuwe on itokam hepe ciqon he dee; 
Wanji mihakam u kta tka he mito- 
kam yawapi; qa he Wakantanka 
Cinbintku kin ee, rniniakas'tanpi kin 
sn Woniya Wakan kin he wakiyena 
kahya mahpiya eciyatanhan kuntkiva. 
u wanmdaka, unkan he en hiyahan." 

Jew wocskiye ohnayan, anpetu kape- 
ya woliuhnahyeen Itancan kin tacuica- 
na wan wakiyusnapi ecee: Woope teca 
kin en Jesus Christ is _acinca Calvary 
akan wayusnapi kin ee, qa dehan anpetu 
owasin Mass en woSnapb 14.— Jesus Christ Waonspewi- 
cakiva Tokaheyapi Kin, 

1. He anpetu kin econhan, Wa- 
kpa Jordan kahdaya Jesus omani 
yanka e John Baptist waonspewica- 
kiye cin nom, Andrew qa John ewi- 
cakiyapi. Anpetu ihunnivaii Jesus 
kici yankapi. Stayetu ektawapa he- 
han Andrew cincu Simon, Jesus eu 
ahi. Unkan Jesus wanyag iheye cin 
hecehnaiia heya: "Simon Jona ein- 
hintku kin lie niye; detauhan Inyan 
eniciyapi kta." SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 2. ihanhanna kin hehan Jesus 
RMlip WaiiVaka, imkan '-Mi- 

leiKaiu i! w'6," eciva*. Ph'llli cistivena 

inaRni sunkaku 
Nathaniel ode. (.'an u an ibuku va i\ 
va, Messiah i|on wanna in, qa .Jesus 
Nazareth etanhan kin iiee. keys oki- 
\aka. Toka qehau Nathaniel ' ic da 
Si i i wacinvuza, tuka umiahauke.ta i- 
vowiuvan qa cincu kiei ya, Dnkan u 
Jesus wanvake cehan heya: ;, Waiiya- 
kapo, Israel wicasta heca lica, wohna- 
ve wanin un." Can iliukuva yank 
Jesus keva okiyake cehan nr 
Nathaniel Jesus pa kieapsan, qa Lie 
Wakantanka Cinhintku kin ee keva. 
fvohakam Nathaniel Christ waonspe- 
wipakiye ein wanji ee, qa Bartholo- 
mew eeiyapi. Catholic Wocekiye opa wan taku 
sdonye kta iyecece kin. WAAWANHDAKA NITAWA. 

Waawanhdaka nitawa (slnasapa.) nita- 
wa kin niyale iyecen en etonwan wo, 
he nitakoda waste; wowahokonkiye on 
iwacinyepica, owotanna aniye ein bee. 

Tukiekten iyopeniye, cinhan kiksuya 

aiye oniwaste Kta on heya ce. 

He wicohan tawa. 

Waawanhdaka nitawa kin ■•■■ edaki 
oboda. qa anagoptan wo, qa taku ein qa 
icakija heeinhan en etonwan wo! Ni 
taSieecapi kin en yapi kta eraspewica-. 

Tipiwakan imahen piye. einlian oki- 
ya wo, heceue cinhan taku yaqu kin he 
isanpa iyuskin kta. Niyate en de ein 
he iyecen en ya wo, ohinni anawicago- 
ptan po iye unkisam wasdonyapi. Sina- 
sapa woonepetipi en nioiuca yewieaya- 
yapi kta he woeeon uitawapi, tuwe 
Catholic wocekiye opa kecin kinhan 
cinca kin Catholic woonspe en on wica- 
kiye kta. heca ikiyena wanica ebantan- 
hans, tukte ohna eeonpica kinhan waa- 
wanhdaka tawa kin inonge kta. 

Catholic wocekiye oyapa hectnban, 
qa wowicada duha kecani hecmban 
nieinea kin Catholic woonspe qa wowi- 
cada onspe kta e Catholic woonspe qa 
wowicada onspe kta e Catholic woonspe 
ti eehpeya wo! Rose Burt Agency. S. D- 
St. Francis Mission. EYANPAHA;— 

Mitakolalehanl 
takul miyecilaotanin wacin hce lo. St. 
Francis mission tipiwakan tanka uuyu- 
hapi na e St. Joseph omnieiye tanka uir 
kicagapi ca wicasa oyasm le slolyayapi. 
St. Joseph okaspe toi:akiya yaunpi kin 
he slolyayapi ce, yukan wicasa oyasin 
waeiniwosakapina he on etanhan taku 
waniigji epa wacin. Omnieiye kin .he taku ifianhan heca Sni, Jesus ateunyan- 
kin ko wanna slolyakiyapi. na hebn e- 
tan as ijtai.canpi na uiuagipj kin nitu 
wacinpi ataya Jesus yaqupi ca he slol- 
yakiyapi, Nahan gihasapH wuklaka 
wicaunyuhapj kin wapnsi-eouktyapi na 
lieyapi: Nitawaciii ataya Wakantanka 
vaqu kta ee,.eyapi, canna l.an unk yapi, 
hena unkiksuyapi waste lo. Woahope 
touakeca Jesi.s caje vale ein hen 
cinpi uaohounlapi iyececa, Mitakuyepi 
wanna henala epin kta St. Joseph na St 
Mary owenupiyan micante on nape ei- 
yuzapi 
John Francis TatankamakalHpaya. Wakpa WaStc Iyohloke. 

October 1 0, 1896. qonhan okolakiciye 
icagape lo. Eyanpaha ito lehan taku 
wanji epiu kta wacln ye lo. Wakpa Wa- 
ste iyohloke e) St Joseph okolakiciye 
wan ieagapi lena oitancaripe lo. 
Tatanka, itancan. Zitkalaluta okihe. 
Charlie Blue arm, wowapi kaga. Yuhan- 
pokihan mazaska awanyaka. Sunkahao- 
win iyapi awanyaka. Wakutemaza wa- 
mnayan. Bob Pearman wapaha yuha. 
Cankagapteeela tiyopa awanyaka. Ma- 
tokinajm lowan itancan. Ed. Narceile 
wayazanks awanka itancan; Hoksilagi, 
iyokihe. William Garreau, okikle itan- 
can; Peter Claymore, iyokihe. Sam 
Ross an. iyaruni. Heksilamaza, itopa. 
. ala epin kte lo. St. Joseph na 
St. Mary okolakiciye owasin eantewa- 
Steya nape eiyuzape lo. Nitakolapi 

wanji he tniye ye lo. 

CflL.-RLES Atola. PINE RIDGE, S. DAK.. 
HOLY ROSARY MISSION. SCHOOL, 
NOV. 1896. 

EYANPAHA:- 

Sinasapa Taeyanpaha tl taku epin kta 
wacin ye. Eya le Anpetu-wakan-ranka 
el (Chrigtmas)wopila econqonpi kte un 
eta. ban. St. Joseph na St. Mary oko- 
lakiciye kifi inuiciyp numb el mazaska 
817.78 mnayan ■ •■■. Eya Eyanpaha awa 
mnayanpi un he -qeyas unkihnakape 
na Christmas wopiia •. niqunpi kta wo- 
pila econqonpi kte que he seja : 
unyanpe. Ti,o mitakuyepi, Wakantanka 
wacinunyanpi qun heon etanhan wopiia 
eoaunkcupi ke. heoel uneantepi el taku 
nnkojupe un tanyan ieagiu kta uncinpi; 
hece Wakantanka wasteunlakai i kte na 

peta iyot ila unkiksuyapi kte, taku 
wawiyutau kin ota elitin unqunpi; heon 
etanhan wicaSa na winyan ota wacekiye 
el a wacin pi sni ye. Tka tona Wakan- 
tanka tanyan na sutaya nwauneinpi un- 
inpi; heon etanhan. E/a ol.inniyan 
hci o.ni.iciye un he ektonie sni ecun 
qu- pp. Anpetu ikceya iyokokna un 
tukte ei unkoUihipi he el omnieiye 
ecune ; un; e. Ateyapi wan unyuhapi kin 
taku Oglala oyanke qel tai<u wanjikji 
vv;i:.]in otokahey.i unsjiewauikiya aye' 
tka wanna, unge okna tanyan econpe. 
Tui:kasilayapi (Government i eciyatau 
han taku woop: 1 waste unqupe, kinhati 
he auaongoptanpi na okna eeonqunpi kta iyec. ca. Eva Rev. Father Bosch na 
Rev. Fr. Eind.bner na Ven. Sisters oh 
anukiciyajji hot a AVakantanka un etan- 
han taku onsf.eunkiyapi. Wanna 
Inn aula ep'n kta e„i Sinasapa okolakici- 
ye yaunpi kin eanta wasteya nape ci- 
kluzape. 

A IA .A NI'ETU-LUTaWIN. HOLY ROSARY MISSION SCHOOL, 
NOV. 15, 1896. 

Sinasupa Wocekiye Taeyanpaha:- 
Mitakuyepi, ito, le anpetu kin ciksnyapi 
on wowapi kin le cicagape. Tohantan 
imacage ein Eyanpaha eeiyapi kin. slol- 
waye sni ye; yukan aupetu kin lehanl 
Eyanpaha kin slolwaye. Heon etanhan 
mis lehanl taku wanjikji waklaotanin 
kte. Eya Oklala oyanke el omnieiye 
v;an onyuhapi tka Qr-kigeja .tokel okih 
onskanpe. Tukte okna oyanpi yukan 
tanyan onyanpi na taku wa.jina Sica 
iyakle iciye Sni .onyanpi kte ein he ohna 
onkikloyope. Canke on omnieiye ouki 
tawapi kin tanyan iyonta hecel tuki' 
St. Mary okaspe tonakiya yaunpi qun 
henaiyuha onkayecipatapjji ecanmiye 
na Eyanpaha el taku wanjikji waste ca 
uuyakiuaz >pi ni ecanmiy ->. Ho mita- 
kuyepi. is ake lehanl tokel okihi wasaka 
miciye kta okna waskan wacin kin heon 
lei walJuotaniuye. , Ho mitakuyepi, le- 
hanl iyapi ota okiweklalinige Srii heon 
henala epin kte ca St. Mary omnieiye 
tonakiya jaonpi kin hena oyasin iyu 
skinyan nape ciyti 

- Lvov Sasi: St.. Benedict's Mission, S. Dak.— Sept, 
13, 1896 hehan Joseph P"aul Itomni oinca 
wiea kjeitotvpi, na ihihanna en Sept. 11, 
hehan Rev, Father Francis IStama-za- 
ciqai.t miniakaSan, Bede eeiyapi. St. Benedict's. Mission, S. Dak.- el 
Aug, 30,1896 hehan Henry Pius Ciqa 
e'na Bernardina Towincuotawin kici 
nakankiciyuzapi. Ft. Totten i\. Dak., Dec. 13, 1896,— 
Ljuis Langer, jr. qa Francis Waste, 
cunuintku Rev. Father Jerome, mini, 
akastan. Anna eeiyapi, \ Piue Ridge Agencv, S. Dak. 
\ Nov. 8, 1896." 

St. Joseph na St. Mary U.:- 
Eva tohanui Eyanpaha wowapi 
wakage iai, tka lehanl iyapi conala 
Kin kte. Tohanyau Sinasapa owa- 
cekive wan he kin behanyau iblu- 
skinve, anpetuwakan iyotinla owace- 
kive el ble, tohanni awektonje kte 
gni. Hlokeban wicasa ota wanciya- 
kajii on etanhan eya initakuye, hena- 
la epin kta. Omnieiye owenupiu- 
va cantewasteva nape, eiyuzape. 

\\',\\iixiv"iii>ArAwiK, he njiyeye. Iyapi a wanyake hemacave. 

St. Joseph qa St. Mary, Anuetti 
lehanl ciksuyapi on etan Wakantan- 
ka tacanku ohna ivovapa wiconi 
kin ohna maunnipi kta ca orikicicon- 
zapi, yukan be mitakuyepi be Wa- 
kantanka ecela ein wacinyepi ca be 
on tohanyan Wakantanka tawokonze 
ohna naji wacanmi. Wocekiye oi- 
hanke sni woksuye na ohinni woce- 
kiye el ble, vukan hekakel awacan- 
mi; tokatakiya wocekive weksuye 
kte lo epa tka hecel awacanmi canke 
hepe lo. Mitakolapi St. Joseph oko- 
lokiciye oyanke iyobila onqonpi kin 
Wakantanka eciyatanhan on waho- 
konunkiciciyapi na Wakantanka. e- 
tkiya ohinni awaoncinpi kta onkici- 
eonzapi yunkan lie mitakuyepi wica- 
unkapi ni ecannii ba tokel Wakan- 
tanka elkiya rnitnigi wan Wakantan- 
ka el ohinni ni kta ca na ohinni ivo- 
yanpa wowiyus'kin el unkta wacin - 
hecel -wocekiye kin tohinni awekton- 
je sni ohinni wocekiye el ble lo na- 
han koska winyan Wakantanka ta- 
canku amaunnipi kte, eyalna blao- 
tanin tka nahan licin ovate kin oivo-. 
kpaza el manijii canke Wakantanka 
catika kin awaeinpi sni tokesa tohanl 
ablezapi kin ikluhomuipi kte lo ho 
hena hecetu nahan Holy Rosary mis- 
sion el omnieiye onqonpi kin he api- 
unkiyapi, lenakeea woitancan el unpi. 
Charles, Geroux itancan. George' 

Colhoff okihe. Wakinyanputinbin ia- 
pi awanyaka. Hankeyawikan olowan 
itancan na Mcmahon (?) wicokuje 
awanyaka na Zitkalaskaiapi awanya- 
ka na Charles Means oklikle itancan.. 
na winyan kin Anpetulutawin itancan 
na Wakanwin okihe na Louise wo- 
wapi kage na Niyasapewin mazaska 
awanyaka na Wamniyoninisapewin 
iapi awanyaka na Emma lowan itan- 
can na Winyanlutawin wicokuje a- 
wanyaka na Tasinaziwin tiyopa awan- 
yaka na Hatela oklikle itancan Lali- 
vriri okihe ho hecetu. Anpetuluta- 
waniyetu 9 wocekiye el un, yukan 
Wakantanka tawokonze hena iyuha 
heoon na anpetu-wakan iyohi wace- 
kiye el on Wakantanka ohinni kisu- 
ye. lo, yukan he tohini akiktonje kte 
sni keva,woklake lo na St Joseph o- 
mnicive tohanni aktonje sni anpetn- 
wakan otoiyohi tipiwakan el on na 
Wakantanka obinniye hcin awaein. 
l£vas henala epin kte lo le anpetu kin 
St. Joseph na St. Mary pwenupinya 
cante wasteya nape eiyuzape lo. 
Bankeyawjkan. 
St. Joseph na St. Mary eya toban- 
tanban wocekiye kin lila ibltfskin »a 
leante mawaste, cante wasteya nape 
ei\ u/.ape. TaIiNAZIWIK.